KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR AYDINLATMA METNİ – MONSANTO GIDA VE TARIM TİC. LTD. ŞTİ.

 1. Veri Sorumlusu

Kişisel verileriniz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu Monsanto Gıda ve Tarım Tic. Ltd. Şti. (“Monsanto” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 1. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesinde belirtilen hukuki sebeplere dayalı olarak işlenmektedir. Kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız ve dayandığımız hukuki sebeplere aşağıda yer verilmektedir:

 

Hukuki Sebep

İşleme Amacı

 • Meşru menfaatlerimiz için veri işlemenin zorunlu olması.
 • İnternet sitemizdeki iletişim alanları aracılığıyla sizinle iletişime geçilmesi; ürün ve hizmetlerimize
  ilişkin bilgi ve destek verilmesi, soru, öneri, talep ve şikayetlerinizin alınması ve sonuçlandırılması,
 • İnternet sitemize erişim ve kullanımınız kapsamında sorun ve hataların tespiti ve önlenmesi,
 • Kullanıcıların sitemizi nasıl kullandıkları ve etkileşimde bulundukları hakkında bilgi edinilmesi; bu sayede kullanıcı deneyiminin, site içeriğinin ve işleyişinin iyileştirilmesi ve geliştirilmesi,
 • İş süreçlerimizin incelenmesi, denetlenmesi ve raporlanması.
 • Hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi (örneğin, hukuka aykırı işlem şüphesi taşıyan bir işleme dair bir kamu kurumunun talepte bulunması durumunda bilgilerinizin paylaşılması).
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması.
 • Bilgilerinizin doğrulanması ve kayıt oluşturmanız durumunda hesabınıza giriş imkanı sağlanması,
 • Olası bir uyuşmazlık durumunda haklarımızın korunabilmesi ve kullanılması ile
  hukuki süreçlerin yürütülmesi.

 

İnternet sitemizi ziyaret eden kişilerin ilgi alanlarını ve kullanım tercihlerini anlamak ve analiz etmek amacıyla çerezler (cookies) kullanılmaktadır.

 1. İşlenen Kişisel Veriler

Bu aydınlatma metninde belirtilen amaçlarla; kimlik, iletişim, işlem güvenliği, soru, öneri, talep ve şikayetleriniz ile hukuki işlem bilgileriniz işlenmektedir. Cihaz ayarlarınızdan izin vermeniz halinde konumunuza ilişkin bilgiler işlenmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, “Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi” başlığındaki amaçlar ve hukuki sebepler kapsamında, yurtiçi ve yurtdışındaki hizmet sağlayıcılara aktarılmaktadır. Kişisel verileriniz, yetkili kurum veya kuruluşların Şirketimizden talepte bulunması ya da bu kurumlara bildirim yapmamızın öngörüldüğü durumlarda, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi için yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılacaktır. Kişisel verileriniz paylaşılırken Kanun’un 8. ve 9. maddelerine uygun hareket edilmektedir.

 1. Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, internet sitemizdeki veri giriş alanları aracılığıyla, otomatik ve kısmen otomatik yöntemlerle toplanmaktadır. Kişisel verileriniz işlenirken, veri işlemenin meşru menfaatlerimiz için zorunlu olması, veri işlemenin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ile hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine dayanılmaktadır. Verilerinizin işlenebilmesi için Kanun’da belirtilen hukuki sebeplerden en az biri bulunmadığında açık rızanız sorulmaktadır.

 1. İlgili Kişilerin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahibi ilgili kişi olarak,

 • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacı ve bunların amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmeyi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verileriniz kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması hâlinde, zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, aşağıdaki adresler üzerinden Şirketimize iletebilirsiniz:

 • Yazılı Başvuru: Fatih Sultan Mehmet Mahallesi, Balkan Cad. No: 53 34771 Ümraniye, İstanbul
 • Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Adresi: monsanto@hs01.kep.tr

Haklarınızı kullanmak için ayrıca, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirtilen diğer yöntemleri de tercih edebilirsiniz.